Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Ogłoszenie o konsultacjach (pobierz)

Formularz zgłaszania opinii (pobierz)

Program współpracy - projekt (pobierz)