OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję

XXXIV SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 w Ośrodku Kultury w Albigowej

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 • Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/538/22 Rady Gminy Łańcut
  z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Czarna.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
  w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut uczestniczących
  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut
  z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy
  w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci
  i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut”
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut.
 • Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 • Sprawy różne i pytania bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek