Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje iż od 1 sierpnia 2022 r. będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Prawo do otrzymania stypendium w 2022 r.: przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty - 600 zł.
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją będzie można składać do 15 WRZEŚNIA 2022 r. bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 225 81 90 lub 17 225 69 14.