Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że od sierpnia 2022 r. można składać wnioski i dokumenty w sprawie przyznania obiadów dla dzieci w szkołach w ramach programu: Posiłek w szkole i w domu.
 
Pomoc w formie jednego gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie:
- rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł
- pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 225 81 90 lub 17 225 69 14.