Podczas dzisiejszej sesji Rada Gminy Łańcut udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania oraz przyjęła raport o stanie gminy za rok 2021.

Radni po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielili wójtowi także absolutorium. Za wotum zaufania głosowało 15 radnych, 3 było przeciw, a jeden się wstrzymał. Natomiast za absolutorium głosowało 15 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Wójt Gminy Łańcut podsumowując raport  o stanie gminy podkreślił, że w  ubiegłym roku udało się zakończyć realizację wielu ważnych zadań inwestycyjnych. Wśród nich wymienił m.in. rewitalizację ośrodka zdrowia w Kosinie, rewitalizację basenu w Wysokiej, oddanie do użytku domów seniora w Kosinie i Wysokiej oraz dwóch żłobków w Kosinie i Kraczkowej, zakończenie przebudowy drogi Pastwiska w Głuchowie, budowę sceny plenerowej w Soninie, zakup samochodu strażackiego OSP Handzlówka. Ponadto w 2021 r. gmina rozpoczęła budowę sali gimnastycznej w Rogóżnie oraz przedszkola w Albigowej. W ubiegłym roku gminny samorząd wsparł realizację ważnych inwestycji powiatowych tj. przebudowę dróg  Sonina – Wysoka oraz Albigowa – Handzlówka.  - Łączna wartość wydatków inwestycyjnych i remontowych w 2021 r. wyniosła 16,1 mln zł, pomimo takich nakładów zakończyliśmy rok z nadwyżką finansową i ograniczyliśmy zadłużenie gminy do 6 milionów złotych  – mówił wójt Jakub Czarnota.

W ocenie wójta w ubiegłym roku udało się zrealizować szereg działań stabilizujących finanse gminy.

- W oświacie, administracji, opiece społecznej, kulturze udało nam się spowolnić tempo wzrostu wydatków, bo o zatrzymaniu czy nawet ograniczeniu trudno mówić choćby ze względu na szybko rosnące ceny i koszty wynagrodzeń  - tłumaczył.

Po głosowaniach nad raportem o stanie gminy i absolutorium wójt podkreślił też dobrą i owocną współpracę z radnymi gminy, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy Łańcut oraz jednostek budżetowych. 

Przypomnijmy, że przyjęta w 2018 r. ustawa obliguje radnych by w terminie do 30 czerwca br. przeprowadzić debatę nad raportem o stanie gminy, której podsumowaniem jest głosowanie za lub odrzucenie uchwały o przyjęciu wotum zaufania dla wójta. Dwukrotne nieudzielenie wotum może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania włodarza. Absolutorium natomiast powiązane jest z procedurą budżetową. Jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi wójt z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Dopuszczalna jest sytuacja, w której wójt otrzyma wotum zaufania i nie otrzyma absolutorium albo odwrotnie.

 

absolutorium dla wójta 30622