Informacja o jednorazowym świadczeniu pieniężnym w wysokości 300 zł

Ukraińscy uchodźcy, którzy przed wojną uciekli do Polski, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Ruszył nabór wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Podpowiadamy, jak załatwić związane z nim formalności.


Wsparcie finansowe przybyłych do Polski ukraińskich uchodźców to element specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Przyjęty 12 marca dokument reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu naszych wschodnich sąsiadów w Polsce, a także określa formy wsparcia tych osób. Jednym z jej elementów jest świadczenie w wysokości 300 zł, o które wnioskować mogą uciekający przed wojną Ukraińcy.

- Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (...) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (artykuł 31 ustawy).


Wnioski o uzyskanie świadczenia można składać już w odpowiednich instytucjach. W Gminie Łańcut usługę tę realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. Dokument jasno precyzuje, że świadczenie przysługuje tym osobom, którym nadany został polski PESEL.

Jak wypełnić wniosek?

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut oraz wydrukować po pobraniu ze strony Urzędu Gminy Łańcut. Wniosek jest dwujęzyczny. Pracownicy urzędu będą pomagać w wypełnianiu wniosku, a także udzielać informacji o innych formach wsparcia, jak np. świadczenia rodzinne.

Wypełniając go należy podać swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, płeć, PESEL. Wskazać należy również dokument stanowiący podstawę do przekroczenia granicy – jego numer i serię oraz informację o dacie wjazdu na terytorium RP. Wymagane jest także wskazanie adresu pobytu w Polsce i dane kontaktowe – e-mail i numer telefonu). Środki wypłacone będą na konto bankowe,   którego numer należy wskazać we wniosku.     


Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie składa osoba uprawniona. W przypadku nieletnich może być to także przedstawiciel ustawowy takiej osoby – np. mama na dzieci, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę na dzieckiem.

Dokumenty można osobiście składać w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

Informacje dotyczące świadczenia pieniężnego 300,00zł są udzielane pod nr telefonu 17 225 69 14.

 

Wniosek - https://gminalancut.pl/dla-mieszkanca/druki-do-pobrania