Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów tymczasowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych  oraz opiekunów tymczasowych dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna tymczasowego:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- niepozbawiona praw publicznych,

- dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

- pozbawiona władzy rodzicielskiej;

- która została  skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;

- wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi;

- wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zaraz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

- wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

 - opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi;

- opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny;

- opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku;

- niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny;

- opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy
z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wynagrodzenie kuratora:

Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Podstawa prawna:

Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U.
z 2020 r., poz.1359),

Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583).

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, opiekuna tymczasowego,

2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ( w przypadku opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej).

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.

5. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

6. Oświadczenie o niekaralności,

6. Oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

7. Oświadczenie o nie orzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie swojej aplikacji oraz ww. oświadczenia w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora/opiekuna tymczasowego na adres GOPS w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2A 37-100 Łańcut lub dostarczyć bezpośrednio do tut. Ośrodka.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora, opiekuna tymczasowego decyduje Sąd.

Niniejszy nabór ma charakter otwarty i nie zostaje określony terminem zakończenia naboru.

 

Załącznik do pobrania:

 

- oświadczenie kandydata - pobierz doc.