OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z w o ł u j ę

XXXII SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 25 marca 2022 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Albigowej

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Czarna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2022 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji dotyczącej naprawy programów ochrony środowiska.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

18. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 2021-2024 za rok 2021.

19. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021.

20. Stanowisko w sprawie Polskiego Ładu i RFRP.

21. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

22. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

23. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek