Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części:

  • Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
    na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne
  • Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
    na terenie ROF” - kotły na biomasę

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa

1

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k., 42-202 Częstochowa ul. Władysława Jagiełły 60

 28 645 141,45 zł

2

Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

27 974 993,15 zł

3

INERGIS. S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa

26 794 429,37 zł

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa

1

FlexipowerGroupSp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

 4 190 827,74 zł

2

LEVADA Sp. z o.o., ul. Lindego 17, 30-148 Kraków

 4 355 719, 47 zł

Obecnie przeprowadzana jest ocena spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów przez Komisję przetargową.

Kolejnym krokiem będzie wezwanie Wykonawcy, którego oferta została za najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Po wyborze oferty, zostaną podpisane Umowy na realizację ww. zadań.