O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

XXXI SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 28 stycznia 2022 r. o godz. 8:00  w  Ośrodku Kultury w Albigowej

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 • Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Łańcut.
 • Sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2021 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego jednoosobowej spółki Gminy Łańcut z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2022 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/450/21 Rady Gminy Łańcut
  z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku
  w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 r.
 • Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

                 Paweł Dąbek