O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

XIII  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 2 września 2019 r. o godz.  15.00  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

 

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach Kraczkowa i Handzlówka.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Albigowej oraz lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Społecznego w Kosinie na czas nieoznaczony.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
  8. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
  9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne i pytania bieżące.
UG Łańcut