WAŻNE!

W odpowiedzi na nieustanne prośby mieszkańców Gminy Łańcut w sprawie spalanie odpadów biodegradowalnych. Pragnę przypomnieć, iż palenie liści i innych odpadów biodegradowalnych  w ogniskach jest sprzeczne z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Ponadto art. 191 ustawy o odpadach stanowi, że kto wbrew przepisowi art. 155, termiczne przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Art 31 ust. 7, wyżej cytowanej ustawy dopuszcza możliwość spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a taki obowiązek w Gminie Łańcut został ustanowiony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XX/160/16 z dnia 18 lipca 2016 ze zmianami).

Poza negatywnymi skutkami prawnymi, istnieje realne zagrożenie zdrowia lub życia ludności, ponieważ:

  • podczas spalania liści z ogniska może unosić się ograniczający widoczność na pobliskiej drodze dym, który powoduje nadmierne uciążliwości zapachowe;
  • powstały w procesie spalania odpadów biodegradowalnych dym zawiera węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym stężaniu są rakotwórcze;
  • cząsteczki dymu mają również działanie alergizujące i są bardzo niebezpieczne dla dzieci i osób starszych, ale także dla osób cierpiących na alergię czy astmę;
  • powstające podczas spalenia traw i liści tlenki azotu tworzą w powietrzu kwasy azotowe, które odkładają się w glebie w postaci azotanów, co powoduje znaczne podwyższenie ich w produktach roślinnych;
  • podczas nieuważnego pozbycia się liści istnieje realne ryzyko pożarowe.

W sytuacji, w której spalane są odpady komunalne, biologiczne np. po wykopkach na działkach czy też w kotłach grzewczych, sprawę należy kierować do Komendy Policji w Łańcucie. Mandat dla Mieszkańca, który nielegalnie spala śmieci, może wynieść 500zł. Gdy sprawa trafi do sądu, będzie to nawet 5 tys. zł grzywny.

Innym przepisem przydatnym w walce z nagminnym paleniem ognisk na prywatnych posesjach jest art. 144 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1145 ze zm.), nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Palenie ogniska powoduje bowiem przedostanie się dymu na sąsiednie nieruchomości i stanowi naruszenie tego zakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.). Powstałe zagrożenie sankcjonowane jest również mandatem karnym w wysokości do 500zł.

JEŻELI PALISZ LIŚCIE, ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

ALE PAMIĘTAJ O NEGATYWNYCH KONSEKWENCJACH DLA TWOJEGO OTOCZENIA!

UG Łańcut