O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

VIII  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz.  9.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
  2. Zajęcie stanowiska w przedmiocie możliwości wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.
  3. Sprawy różne i pytania bieżące. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut