ZAWIADOMIENIE        

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  SONINA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury
dnia  21 lipca 2024 r. (NIEDZIELA)

o godz. 12.15.

PORZĄDEK  ZEBRANIA
  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie składu Rady Sołeckiej.
  3. Sprawy różne.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.  

 

 

 

SOŁTYS WSI SONINA