OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

III SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

 

Porządek obrad sesji:

 • Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Łańcut.
 • Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2023 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2023 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/836/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2024 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy do 31 grudnia 2024 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom Gminy Łańcut.
 • Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łańcut w 2023 r.
 • Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 • Sprawy różne i pytania bieżące.

 

                                                                    

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

                                                

                                                                                                            Tomasz Skomra