OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XLVIII SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Kultury                         w Soninie

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Krasne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na                 2024 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2024 rok przez Radę Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2024 rok przez Radę Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2024 rok przez Radę Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wysoka, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/783/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie cokołu i ścian fundamentowych kościoła pw. Narodzenia NMP w Albigowej”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/785/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie pokrycia dachowego oraz fasad drewnianego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Łańcut na lata 2024-2030.
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut za 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za        2023 r. oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut za rok 2023.
 16.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 18. Sprawy różne i pytania bieżące.
 19. Podziękowanie Radnym Rady Gminy Łańcut. 

 

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

                                                                            Paweł Dąbek