OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLVII SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT, która odbędzie się dnia 22 lutego 2024 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Informacja na temat przygotowań do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przejazdów kolejowo – drogowych na terenie Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Handzlówka na lata 2021-2025”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łańcut.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut  w 2024 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na I półrocze 2024 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Łańcut.
 15. Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021-2030.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 19. Sprawy różne i pytania bieżące.

           

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek