OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XLV SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 29 listopada 2023 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Białobrzegi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/670/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/729/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 sierpnia 2023 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cierpisz na rzecz Gminy Łańcut.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości  Głuchów i Kosina na rzecz Gminy Łańcut.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kraczkowa, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.    
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2024-2028.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Łańcut „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut  dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut”, zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 39. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 40. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 41. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek