OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XLIV SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 30 października 2023 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie cokołu i ścian fundamentowych kościoła pw. Narodzenia NMP w Albigowej".
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja rzeźby Matki Bożej Niepokalanej przy kościele w Kosinie".
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie pokrycia dachowego oraz fasad drewnianego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie".
 23. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia - Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej i Klubu Seniora Gminy Łańcut w struktury organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora Gminy Łańcut.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/447/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021r. zmienionej Uchwałą Nr XLII/713/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – Aktywny Senior.
 27. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń.
 28. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2022/2023.
 29. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 30. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 31. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł Dąbek