Informacja o realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW