OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XLIII SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2023 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości położonej w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia komunalnego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łańcut. Aktualizacja na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2038”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Łańcut a Wójtem Gminy Krasne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę drogi gminnej publicznej „Łącznik-Działy” klasy D od km 0+000 do km 0+471,90 w miejscowości Malawa.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łańcut.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
 33. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 34. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 35. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

           

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

                                                                                  Paweł Dąbek