9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. Gmina będzie kontrolować:

- posiadanie umów na korzystanie z usług  w zakresie pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz  z osadników  przydomowych oczyszczalni ścieków;

- dowody uiszczania opłat za ww. usługi (faktury, paragony).

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi – zmiany w przepisach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. W sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, nieczystości ciekłe mogą być odprowadzane wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich właściciele są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Łańcut określone są sposoby i częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych. Kontrola przestrzegania właściwego postępowania z nieczystościami ciekłymi, odbywać się będzie, zgodnie z planem kontroli, określającym wykaz  podmiotów jej podlegających, co najmniej raz na dwa lata. Kontrolujący jest upoważniony do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Z kontroli  sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanego podmiotu. Kto będzie utrudniał lub udaremniał przeprowadzenie ww. kontroli podlega karze grzywny.

Czego mieszkańcy mogą się zatem spodziewać?

W ciągu najbliższych dwóch lat wszyscy właściciele  nieruchomości zobowiązani do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wezwani do urzędu gminy w celu przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczania opłat w ww. zakresie. Pracownik będzie sprawdzał, czy ilość wywiezionych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego nieczystości ciekłych pokrywa się z ilością pobranej wody w danym okresie. Pod uwagę będzie brane zużycie wody według wskazań licznika lub normy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Jakie są konsekwencje nieposiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków?

W takim przypadku Gmina przejmuje obowiązek opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków od właściciela nieruchomości
i zobowiązuje go decyzją do uiszczania opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat, które ustala rada gminy w uchwale.

Ponadto, postępowanie z nieczystościami ciekłymi w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łańcut,  np. wylewanie do rowu, na pole, odprowadzanie do gleby itp. stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 000 zł. ( art. 10. ust. 2 i  ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń).

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Łańcut wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
MA OBOWIĄZEK złożyć zgłoszenie do prowadzonej przez gminę ewidencji  zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy
w Łańcucie do dnia 30.06.2023 r. Druk zgłoszenia jest do pobrania: w Urzędzie Gminy w Łańcucie (pok. nr 6 ) lub tutaj - Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska pod nr tel. 17 225 65 46.