OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLI SESJĘ RADY GMINY ŁAŃCUT, która odbędzie się dnia 10 maja 2023 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów na terenie Gminy Łańcut.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/545/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu Gminy Łańcut, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z o.o. z siedzibą w Soninie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na bezczynność Rady Gminy Łańcut.

15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut za rok 2022.

17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

19. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek