OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z w o ł u j ę  XL SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT, która odbędzie się dnia 24 marca 2023 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:         

1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/541/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łańcut.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Albigowa, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność Gminy Łańcut.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Głuchów, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Sonina, stanowiących własność Gminy Łańcut.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2023 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Łańcut.

21. Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021 – 2030.

22. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut za 2022 rok.

23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022.

24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 2022 r. oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
i Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Łańcut na lata 2021 – 2024.

25. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

26. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

27. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek