Wieloletni rządowy program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut  również przystąpił do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizuje 2 moduły:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.   

- tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1 552,00 zł oraz rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r. wynosi 258 541,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 90 839,00 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi 349 380,00 zł.

plakat posilek 1