OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

zwołuję

XXXVIII SESJĘ RADY GMINY ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 23 stycznia 2023 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Głuchów, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Głuchów, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Sonina, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego Gminy Łańcut w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2023 r.”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 r.
 19. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 20. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 21. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 Paweł Dąbek