ZAWIADOMIENIE           

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  WYSOKA, które odbędzie się w Ośrodku Kultury dnia 4 grudnia 2022 r. (NIEDZIELA) o godz. 8.40.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA:

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku w sołectwie Wysoka.
  • Propozycja zadań na rok 2023.
  • Sprawy różne.
  • Zakończenie Zebrania

      

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

SOŁTYS WSI WYSOKA