OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 z w o ł u j ę

 

XXXV SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

 

która odbędzie się dnia 7 października 2022 r. o godz. 8.00 w  Ośrodku Kultury w Albigowej

      

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Handzlówka, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kraczkowa, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sonina, stanowiącej własność Gminy Łańcut.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Markowa przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic obszaru Aglomeracji Markowa i wyznaczenia nowego obszaru i granicy Aglomeracji Markowa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego placu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut –Pruchnik.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/296/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

21. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń.

22. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

23. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

24. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek