Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;

  2. 1000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

  3. 500 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
    Ważne: za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

  4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Pamiętaj

  1. Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 ust 1.

  2. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wnioski można składać:

  • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach ww. dodatku.

Zgodnie z art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można zaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla