Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Treść ogłoszenia RZP.6721.1.2021 (pobierz)

Link do dyskusji publicznej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExN2JjOGUtNjAyZi00YzE1LTgxZmEtNDJjZjBjMDlkYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d