ZAWIADOMIENIE            

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  KRACZKOWA, które odbędzie się w Ośrodku Kultury dnia 25 września 2022 r. (NIEDZIELA) o godz. 12.00.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Przyjęcie Funduszu Sołeckiego na 2023 rok..
  • Sprawy różne.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.  

 

SOŁTYS WSI KRACZKOWA