logo żłobek kosina

 

 

 

 
Wójt Gminy Łańcut oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie zapraszają rodziny wraz z dziećmi do udziału w projekcie pn. „RODZINNY KLUB WSPARCIA – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest poprawa zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 12 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie ROF tj. Gminy Łańcut w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2023 r. poprzez realizację specjalistycznych form wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego skierowanych do dzieci oraz realizacji działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych skierowanych również do rodziców.

W ramach projektu pn. „RODZINNY KLUB WSPARCIA – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut” zostaną zapewnione:

 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 • Indywidualne zajęcia specjalistyczne

 • Indywidualne zajęcia językowe (korepetycje)

 • Warsztaty z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się

 • Nauka pływania dla dzieci

 • Szkoła dla Rodziców

 • Grupa wsparcia w formie plenerowej

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodzin

 • Rodzinny aqua aerobic

RODZINNY KLUB WSPARCIA w Wysokiej:

 • czynny 3 razy w tygodniu od 15.00 do 19.00

 • 20 miejsc dla dzieci i młodzieży z Gminy Łańcut

Dane kontaktowe:

Adres: 37-100 Łańcut, Wysoka 49

Telefon: 17 225 33 51

17 225 81 90

e-mail:

 

klubwsparcia gops