Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 poz. 1383):

osoby, które w okresie przed 30 kwietnia 2022r.  udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL mogą do dnia 15 lipca 2022r. złożyć wniosek o świadczenie  za zapewnienie im zakwaterowania i wyżywienia  - wniosek należy złożyć na formularzu określonym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 marca 2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Ponadto w/w ustawa wprowadziła ważną zmianę w sposobie wnioskowania o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – wniosek o w/w świadczenie należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Jeżeli ostatni dzień tego okresu przypadł przed zmianą przepisów – czyli do dnia 1 lipca – wniosek należy złożyć do dnia 31 lipca. Spóźnione wnioski nie będą rozpatrywane, przez co nie będzie można otrzymać środków finansowych za pomoc.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca wojenny przebywa w Polsce. Gmina może wydłużyć ten okres , jeżeli pomoc jest udzielana osobie niepełnosprawnej, kobiecie po 60. roku życia lub mężczyźnie po 65. roku życia, kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do 12. miesiąca życia, osobie samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletniemu, który do Polski przybył bez opiekuna.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. - PDF