OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z w o ł u j ę , XXXIII  SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT, która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w  Ośrodku Kultury w Albigowej

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Kraczkowa, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Handzlówka, stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Wysoka, stanowiących własność Gminy Łańcut.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Rogóżno, stanowiących własność Gminy Łańcut.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Łańcut oraz w wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu Gminy Łańcut, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2022/2023
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/387/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Głuchowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Do wsi” w Kosinie do kategorii dróg gminnych publicznych.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rodzinny Klub Wsparcia – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.9. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej –ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Pomocy Społecznej Gminy Łańcut.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
 29. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łańcucie za rok 2021.
 30. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za 2021 rok.
 31. Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021-2030.
 32. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 33. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 34. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 35. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek