logo gops

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw, poz. 1296:

- kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 776 zł,

- kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie 600 zł.

Wzrosły również kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, do 1 164 zł zł dla osoby samotnej oraz 900 zł dla osoby w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 719 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 345 zł.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.