Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 7 października 2021 r. do 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, w godzinach pracy Urzędu, projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Link do ogłoszenia:

https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-rzp672012020-1?m=3&l=2