OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XXVI  SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się 31 marca 2021 r. o godz. 9.00

w  Ośrodku Kultury w Albigowej

        

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/351/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska przysiółek Michałki, Gmina Chmielnik.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych                           w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zamiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Administracyjno –Finansowy Obsługi Szkół i Przeszkoli Gminy Łańcut”, zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 31. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 2021-2024.
 33. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za 2020 rok.
 34. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2020.
 35. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 36. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 37. Sprawy różne i pytania bieżące.

           

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 

Paweł Dąbek