Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 10/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy"

Treść zarządzenia Nr 41/21 (pobierz)