Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 10/21  Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

Zgłoszenie na członka komisji - pobierz

Zarządzenie Nr 11/21 - pobierz