Od lutego mieszkańcy gminy Łańcut będą mogli zawozić odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przeworsku ul. Głęboka 5.

W PSZOK przyjmowane będą bezpłatnie następujące frakcje odpadów: opakowania ze szkła, z papieru i tektury, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło okienne, gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół i żużel paleniskowy, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, przeterminowane leki i chemikalia, farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych, oleje przepracowane, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady tekstyliów i odzieży, folie, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

PSZOK będzie działać w poniedziałki, środy oraz piątki od 8 do 17, a także w soboty od 8 do 12.

Zgodnie z umową, która obowiązuje do końca tego roku, ma być wyposażony w niezbędnej ilości urządzenia, w tym zamykane pojemniki i kontenery, umożliwiające prawidłowy odbiór i zagospodarowanie dostarczonych odpadów. Na terenie punktu będzie wydzielony odpowiedniej wielkości plac manewrowy.