REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ DLA DZIECI KLAS I  - VIII

Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Łańcut

Organizator

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Łańcut, Centrum Kultury Gminy Łańcut, Ośrodek Kultury w Wysokiej.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

 • Promocja gminy Łańcut, prezentacja własnych dokonań;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Rozbudzenie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.
 • Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych.
 • Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 Tematyka i technika

 • Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych tj. drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

Założenia organizacyjne:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łańcut i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
 • Klasy I - III
 • Klasy IV - VI
 • Klasy VII – VIII
 • Prace należy wykonać ręcznie;
 • Każdy uczestnik konkursu może wykonać max. 2 kartki bożonarodzeniowe;
 • Każda praca musi być opisana; imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, kategoria wiekowa, telefon kontaktowy (własny lub rodzica/opiekuna).
 • W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej;
 • Maksymalny format prac A4

   Ocena prac konkursowych:

 • Prace należy przesłać do dnia 2 grudnia 2020 r. na adres:

Ośrodek Kultury Wysoka 81

37- 100 Łańcut

Lub Centrum Kultury Gminy Łańcut

Wysoka 49, 37- 100 Łańcut

lub

            Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu będą udzielane pod nr tel. 225 41 55, 247 33 42,  

           783 612 161.

 • Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Komisja oceniając prace pod uwagę weźmie:
 • zgodność z tematyką,
 • jakość i samodzielność wykonania,
 • oryginalność, kreatywność,
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury w Wysokiej.
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, Centrum Kultury Gminy Łańcut, na stronie FB OK w Wysokiej i CKGŁ.
 • Rozdanie nagród odbędzie się drogą pocztową lub elektroniczną do 10 grudnia 2020 r.
 • Prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej online na stronie internetowej CKGŁ, Facebooku, prasie Głos Gminy Łańcut oraz Ośrodku Kultury w Wysokiej do 20 grudnia 2020 r.

Nagrody:

          Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą na Prace mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów.
 • Do konkursu nie będą dopuszczane prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, posiadające znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922)., a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa
 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i CKGŁ.

   LICZYMY NA POMYŚLNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

 Regulamin do pobrania TUTAJ.

 

kartka bozonarodzeniowa 161120