O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XXI SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 7 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

 

 

            PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 • Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Łańcut.
 • Podziękowania dla samorządów, które udzieliły wsparcia finansowego dla Gminy Łańcut na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Żłobek w Kosinie”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Żłobek w Kraczkowej”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego
  w Rogóżnie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
  w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
 • Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 • Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

                 Paweł Dąbek