O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

XX SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 21 lipca 2020 r. o godz. 15.30  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

            PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 • Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody” w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina –Małe Doły” w Kosinie do kategorii dróg gminnych publicznych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od drogi krajowej nr 94 do Granic” w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina – Rogóżno (Puchałówka)” w Kosinie i Rogóżnie do kategorii dróg gminnych publicznych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut.
 • Przedstawienie sytuacji w Gminie Łańcut po powodzi, która miała miejsce w dniach 26 i 27 czerwca 2020 r.
 • Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 • Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

                 Paweł Dąbek