Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz.

Więcej - http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-290-1913