Firma ISS Projekt Sp. z o.o. od  kwietnia bieżącego roku realizuje projekt pod nazwą "Projekt Staż 2" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt oferuje wsparcie aktywizacyjne (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe wraz z stypendium szkoleniowym, staże zawodowe z wynagrodzeniem, zwrot kosztów dojazdu) dla osób:

- biernych zawodowo tj. dla osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP lub

- zatrudnionych na umowy krótkoterminowe (umowa na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub

- ubogo pracujących (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu  poprzedzającym przystąpienie do projektu).

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących teren województwa podkarpackiego, w szczególności zamieszkujących takie miasta jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie zarówno za szkolenie, jak i za staż. Wynagrodzenie za staż wynosi 1057,60 netto, natomiast za godzinę szkolenia średnio 7zł netto. 

staż projekt 240620