25 maja (poniedziałek) szkoły na terenie gminy Łańcut wznawiają działalność. Zgodnie z rozporządzeniami i wytycznymi organów administracji państwowej,

placówki  będą dostępne dla uczniów klas I-III. Szczególne zasad organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z 19 maja 2020.

 

 

 

Zarządzenie nr 62/2020

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zasad organizacji zajęć w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie z § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla dyrektorów szkół zarządzam, co następuje:

 §1.

Zobowiązuje się każdego dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Łańcut do ustalenia dla kierowanej przez siebie placówki szczególnych zasad organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz konsultacji w szkołach dla uczniów, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku.

§2.

Zobowiązuje się każdego dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Łańcut do ustalenia dla kierowanej przez siebie placówki wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie placówki w tym szybkiej komunikacji z rodzicami, opiekunami dziecka oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 §3.

Zobowiązuje się każdego dyrektora dla której organem prowadzącym jest Gmina Łańcut do ustalenia dla kierowanej przez siebie placówki zasad według jakich przyjmowane będą dzieci do danej szkoły.

 §4.

1. Na czas trwania stanu epidemii opłaty za wyżywienie przyjmowane będę tylko na rachunek bankowy szkoły.

2. Płatność za miesiąc maj należy uiścić w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otwarcia szkoły.

§5.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Oświaty Gminy Łańcut, dyrektorom szkół.

 §6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podaniu go do wiadomości rodziców, prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Treść zarządzenia znajduje sie na www.bipgminalancut.pl